เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นายวัชระ มั่นถาวรวงศ์
วัน-เดือน-ปี เกิด 22 ธันวาคม 2522

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบางแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2534
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2537
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2540
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2542
ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544
ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2544-2551 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2551-2554 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
พ.ศ. 2554-2557 ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2557-2561 ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา